::  Vzpomínáme: Prof. RNDr. PhMr. Karel Palát, CSc.  ::

            *28. 1. 1924 v Třebíči, zemřel 22. 8. 2009 v Hradci Králové


 
V lednu 2010 by se Prof. RNDr. PhMr. Karel Palát, CSc. dožil 86 let. Koncem roku 2008 se ještě v plné svěžesti zúčastnil vánočního setkání Katedry farmaceutické chemie a kontroly léčiv Farmaceutické fakulty UK a v lednu následujícího roku oslavil své 85. narozeniny. Bohužel několik měsíců poté neočekávaně podlehl závažné nemoci. 
 
 Prof. K. Palát prožil svá dětská a středoškolská léta v rodné Třebíči. V roce 1943 maturoval na tamějším gymnáziu a podobně jako mnoho jeho současníků byl povolán na nucené práce do tehdejšího nacistického Německa. V letech 1947 – 1952 studoval farmacii a chemii na Masarykově univerzitě v Brně a univerzitě zůstal věrný i v následujících letech, nejprve jako asistent na Ústavu farmaceutické chemie a od roku 1954 jako odborný asistent na nově vzniklé Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity. Titul kandidáta věd získal v roce 1960. V době, kdy v tehdejším Československu existovala jediná farmaceutická fakulta na Komenského univerzitě (1960 – 1969), žil prof. Palát v Bratislavě.
Prof.Dr.K. Palát na vánočním setkání Katedry farmaceutické chemie a kontroly léčiv v roce 2008 (foto Archiv KFCHKL)
Na bratislavské farmaceutické fakultě působil jako docent na Katedře anorganické a organické chemie. V letech 1962 – 1964 byl děkanem této fakulty. Od roku 1969 byl život prof. Paláta spjat s nově zřízenou Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V prvních pěti letech byl vedoucím Katedry anorganické a organické chemie a od roku 1974 vedoucím Katedry farmaceutické chemie. Po celou dobu svého působení na Farmaceutické fakultě UK zastával funkci proděkana pro pedagogické a studijní záležitosti a zásadním způsobem se podílel na tvorbě studijních plánů pregraduálního studia, především v polovině 70. let, kdy direktivně bylo nutné rozdělit jednotné studium farmacie na tři samostatné obory – farmacii všeobecnou, farmacii klinickou a farmacii technologickou. Řádným profesorem pro obor farmaceutická chemie byl jmenován v září  1979.
Prof.Dr.K. Palát jako proděkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové (foto 1972 Archiv FaF UK).
Studenti vždy vysoce hodnotili didaktické schopnosti prof. Paláta. Jeho přednášky byly přehledné a podstatná fakta byla jasně oddělena od nepodstatných detailů. Totéž se dá říci také  o  četných učebních textech organické i farmaceutické chemie vzniklých pod jeho vedením. Zásadním způsobem přispěl také k vydání knihy Chemická léčiva. Toto kompendium vyšlo ve třech vydáních a až do poloviny 90. let 20. století sloužilo jako základní studijní materiál v pregraduálním i postgraduálním studiu farmacie. Dodnes je cenným informačním materiálem o vývoji chemických léčiv a farmaceutické chemie a také o syntetických postupech, kterými se tato léčiva získávala nebo dosud získávají.
 
Vědecké zaměření prof. Paláta je dokumentováno níže uvedenou bibliografií. V počátcích své vědecké práce se zabýval především přípravou sloučenin s místně anestetickým účinkem, později se těžištěm jeho výzkumné činnosti stala potenciální antituberkulotika.
  
Bohaté znalosti a zkušenosti prof. Paláta a jeho organizační schopnosti byly využity také v expertních a profesionálních komisích a organizacích. Po mnoho let byl prof. K. Palát členem výboru České farmaceutické společnosti a předsedou Sekce syntetických léčiv této společnosti. Jako expert se podílel na přípravě názvosloví pro Československý lékopis III a Československý lékopis IV. Byl členem vědeckých rad několika institucí a členem zkušebních komisí, např. pro státní zkoušky z farmaceutické chemie a obhajoby kandidátských a doktorských disertací. V roce 1990 odešel prof. K. Palát do důchodu, ale až do konce svého života udržoval kontakt s Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, především s Katedrou farmaceutické chemie a kontroly léčiv. Byl členem komise pro rigorózní zkoušky z farmaceutické chemie a svou recenzní prací výrazně přispěl ke kvalitě učebních textů zpracovaných jeho mladšími kolegy. Mezi svými spolupracovníky byl znám nejenom jako zkušený vědec, učitel a organizátor, ale také jako kultivovaný společník a vášnivý zahrádkář a ovocnář.
 
Děkuji Vám, pane profesore, za všechno, co jste nás naučil, za všechno, co jste vykonal pro českou a slovenskou farmacii.

Doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.


 
Prof.Dr.K. Palát při práci v chemické laboratoři na Farmaceutické fakultě MU v Brně (foto Archiv Českého farmaceutického muzea).

Kvalifikační práce

 1. Palát, K.: Vliv alkoxysubstituce na lokálně anestetický účinek diethylaminoethylesteru kyseliny difenylkarbamidové. Disertační práce, Brno: Masarykova Univerzita, 1951.
 2. Palát, K.: Antituberkulotika ze skupiny různých derivátů na jádře substituované kyseliny isonikotinové. Kandidátská disertace, Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1960.
 3. Palát, K.: Studie některých na jádře substituovaných derivátů kyseliny isonikotinové jako potenciálních antituberkulotik. Habilitační práce, Bratislava: Univerzita Komenského, 1963.
 
 
Původní Práce
 1. Palát, K.; Sekera, A.; Vrba, C.: Eine neue Gruppe von hochwirksamen Lokalanästhetika. Experientia 1956, 12, 273-274.
 2. Sekera, A.; Borovanský, A.; Jakubec, I.; palát, k., Vrba, C.: Studie lokálních anestetik. V. Basické estery butoxyfenylkarbamidových kyselin. Českoslov. Farm. 1956, 5, 388-391.
 3. Palát, K.; Sekera, A.; Vrba, C.: Studie lokálních anestetik. X. Basické estery difenylkarbamidových kyselin. Chem. Listy 1957, 51, 563-567.
 4. Čeladník, M.; Palát, k.; Sekera, A.; Vrba, C.: Studien über Lokalanästhetika. XIII. Substituirte basische Propiphenone. Arch. Pharm. Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 1957, 290, 194-200.
 5. Palát, K.; Sekera, A.; Vrba, C.: Studie Lokaler Anesthetika. 10. Basische Ester der Diphenylcarbaminsäuren. Collect. Czech. Chem. Commun. 1957, 22, 825-830.
 6. Palát, K.; Čeladník, M.; Nováček, L.; Polster, M.: Tuberkulostatika. I. Hydrazidy a hydroxamové kyseliny odvozené od 2-alkoxy- a 2,6-dialkoxynikotinových kyselin. Českoslov. Farm. 1957, 6, 369-372.
 7. Čeladník, M.; Palát, k.; Sekera, A.; Vrba, C.: Studien über Lokalanästhetika. XIV. Thioanaloga einiger substituierter basischer Propiophenone. Arch. Pharm. Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 1958, 291, 3-6.
 8. Čeladník, M.; Palát, k.; Vrba, C.: Lokalanästhetika aus der Gruppe der basicher Propiophenone. Acta Fac. Pharm. Bohemoslov. 1958, 1, 51-57.
 9. Palát, K.; Čeladník, M.; Nováček, L.; Urbančík, R.: Antituberkulotika. Kyselina 3 jodisonikotinová. Rozhl. Tuberk. 1959, 19, 716-719.
 10. Palát, K., Ješina, V.; Dušek, V.; Vrba, C.: Studie lokálních anestetik. XXV. Basické estery difenylkarbamidových kyselin. II. Českoslov. Farm. 1959, 8, 569-571.
 11. Palát, K.; Čeladník, M.; Nováček, L.; Polster, M.; Urbančík, R.; Matušková, E.: Antituberkulotika aus der Gruppe verschiedener Derivate kernsubstituierter Pyridinkarbonsäuren. Acta Fac. Pharm. Brun. Bratislav. 1962, 4, 65-95.
 12. Nováček., L; Palát, k.; Čeladník, M.; Matušková.: Antituberkulotika III. Příprava některých na jádře substituovaných derivátů kyseliny isonikotinové jako potenciálních antituberkulotik. Českoslov. Farm. 1962, 11, 76-79.
 13. Rada, B.; Blažkovič, D.; Palát, K.; Čeladník, M.: Screening of antimetabolites inhibiting virus multiplication. IV. Failure of basic propiophenones to inhibit virus multiplication. Acta Virol. 1963, 7, 277-278.
 14. Čeladník, M.; Palát, K.; Nováček., L; Matušková., E; Kubala., E; Pavlas, M.: Antituberkulotika. IV. Příprava některých derivátů na jádře substituované kyseliny isonikotinové. II. Českoslov. Farm. 1965, 14, 303-307.
 15. Palát, K.; Čeladník, M.; Nováček, L.; Matušková, E.; Pavlas, M: Antituberkulotika. V. Thioamidy na jádře substituovaných derivátů kyseliny isonikotinové. Českoslov. Farm. 1965, 14, 502-506.
 16. Čeladník, M.; Nováček, L.; Palát, K.: Antituberkulotiká. VI. Na jadre halogenované deriváty kyseliny nikotínovej Chem. Zvesti 1967, 21, 109-114.
 17. Palát, K.; Nováček, L.; Čeladník, M.: Antituberkulotika. VII. Darstellung einiger Derivate der am Kern substituierten Isonikotisäure. Collect. Czech. Chem. Commun. 1967, 32, 1191-1196.
 18. Greksáková, O.; Nováček, L.; Palát, K.; Čelechovský, J.: Antituberkulotika. VIII. Spektrální studie některých derivátů kyseliny pyrazinkarboxylové. Českoslov. Farm. 1967, 16, 515-519.
 19. Palát, K.; Dvořáčková, D.; Čeladník, M.; Nováček, L.; Kubala, E.: Antituberkulotika. IX. Funkční deriváty kyseliny 2-halogen-6-methylisonikotinové. Českoslov. Farm. 1969, 18, 341-345.
 20. Nováček, L.; Čeladník, M.; Palát, K.; Kubala, E.: Antituberkulotika. X. Funkční deriváty 3 substituované kyseliny 2-pyrazinkarboxylové. Českoslov. Farm. 1969, 18, 385-387.
 21. Pavlas, M.; Patloková, V.; Palát, K.; Čeladník, M.; Nováček, L.: A study of the effectiveness of newly prepared functional isonicotinic acid nucleus substituted derivatives in chickens experimentally infected with Mycobacterium avium. Acta. Vet. (Brno) 1969, no. 7, 121-128.
 22. Palát, K.; Dvořáčková, D.; Čeladník, M.; Nováček, L.; Kubala, E.: Über Antituberkulotika aus der Gruppe der funktionellen Derivate der am Kern alkylierten und halogenierten Isonikotinsäuren. Acta Fac. Pharm. Univ. Com. 1969, 17, 27-32.
 23. Rada, B.; Hanušovská, T.; Palát, K.; Čeladník, M.; Nováček, L.: Inhibition of virus multiplication by some derivatives of pyridine- and pyrazinecarboxylic acid. Acta Virol. (Eng. ed.) 1971, 15, 326-328.
 24. Rada, B.; Hanušovská, T.; Palát, K.; Čeladník, M.; Nováček, L.: Ingibirovanije rozmnoženija virusov nekotorymi proizvodnymi pyridin- i pirazinkarboksilovoj kislot. Acta Virol. (Rus. izd.) 1971, 15, 326-328.
 25. Nováček, L.; Čeladník, M.; Palát, K.; Holík, M.: 5-Substituted derivatives of 2 pyrazinecarboxamide. Collect. Czech. Chem. Commun. 1972, 37, 862-867.
 26. Nováček, L.; Čeladník, M.; Palát, K.; Kubala, E.: Antituberkulotika. XI. Funkční deriváty 5 substituované kyseliny 2-pyrazinkarboxylové. Českoslov. Farm. 1972, 21, 145-149.
 27. Palát, K.; Zámocká, J.; Čeladník, M.; Sova, J.; Kubala, E.: Antituberkulotika. XIII. Funkční deriváty kyseliny 2-halogen-6-ethylisonikotinové. Českoslov. Farm. 1974, 23, 149-152.
 28. Waisser, K.; Čeladník, M.; Sova, J.; Palát, K.: Antituberkulotika. XV. Použití HMO-výpočtů při studiu vztahů struktury a aktivity antituberkulotik. II. Českoslov. Farm. 1974, 23, 297-302.
 29. Nováček, L.; Čeladník, M.; Palát, K.: Antituberkulotika. XII. Funktionsderivate der am Kern substituierten 2-Pyrazinkarbonsäure. Acta Fac. Pharm. Univ. Com. 1975, 27, 73-87.
 30. Waisser, K.; Čeladník, M.; Sova, J.; Palát, K.: Antituberkulotika. XVI. Použití HMO-výpočtů při studiu vztahů struktury a aktivity antituberkulotik. III. Českoslov. Farm. 1975, 24, 423-426.
 31. Palát, K.; Čeladník, M.: Nuclearly substituted isomeric pyridinecarboxylic acids and their derivatives as anti-tuberculotic agents. Pharmazie 1975, 30, 818.
 32. Čeladník, M.; Košťálová, Z.; Jíška, S.; Waisser, K.; Kubala, E.; Palát, K.: Antituberkulotika. XVII. Funkční deriváty kyseliny 4-halogenpikolinové a jejích N-oxidů. Českoslov. Farm. 1976, 25, 181-185.
 33. Palát, K.; Vontor, T.; Čeladník, M.; Hanuš, V.: New method of preparation of derivatives of partially hydrogenated dibenzo[c,h][1,2,6,7]tetrazecine and its analog. Heterocycles 1978, 9, 1504-1504.
 34. Waisser, K.; Čeladník, M.; Karlíček, R.; Palát, K.: Antituberkulotika. XVIII. Fyzikální vlastnosti thiobenzamidů. I. Českoslov. Farm. 1978, 27, 326-327.
 35. Waisser, K.; Rubáček, F.; Karlíček, R.; Sova, J.; Čeladník, M.; Palát, K.: Antituberkulotika. XX. Mitteilung: Pyridine-Quaternisierung als Modellreaktion für Struktur-Wirkung-Beziehungen von 6-Halogen-2-alkyl-isonikotinhydraziden. Pharmazie 1979, 34, 197-198.
 36. Waisser, K.; Karlíček, R.; Čeladník, M.; Palát, K.: Antituberkulotika. XXI. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti thiobenzamidů II. Protonizace thioamidové skupiny. Českoslov. Farm. 1979, 28, 408-410.
 37. Sova, J.; Čeladník, M.; Waisser, K.; Kubala, E.; Palát, K.: Antituberkulotika. XIX. Funkční deriváty kyseliny 2-halogen-6-propylisonikotinové. Českoslov. Farm. 1980, 29, 196-200.
 38. Waisser, K.; Čeladník, M.; Palát, K.; Urban, J.: Antituberkulotika. XXII. Fyzikální vlastnosti thiobenzamidů. III. 13 NMR spektra. Českoslov. Farm. 1980, 29, 332-334.
 39. Waisser, K.; Čeladník, M.; Palát, K.; Odlerová, Ž.: Antituberkulotika. XXIII. Vliv testovacích půd na hodnocení protituberkulózní aktivity thiobenzamidů in vitro. Českoslov. Farm. 1980, 29, 335-338.
 40. Waisser, K.; Karlíček, R.; Čeladník, M.; Palát, K.; Odlerová, Ž.: Antituberkulotika. XXIV. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti thiobenzamidů. IV. Ultrafialová spektra a jejich vztah k protituberkulózní aktivitě. Českoslov. Farm. 1980, 29, 339-342.
 41. Waisser, K.; Dadáková, K.; Čeladník, M.; Palát, K.: Antituberkulotika. XXV. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti thiobenzamidů. VI. Sledování valenční vibrace N-H thiobenzamidů a jejich komplexů s dioxanem v infračervených spektrech. Českoslov. Farm. 1982, 31, 159-161.
 42. Waisser, K.; Čeladník, M.; Palát, K.; Odlerová, Ž.: Antituberkulotika. XXVI. Vliv testovacích mikrobiologických půd na hodnocení vztahů mezi strukturou a protituberkulózní aktivitou thiobenzamidů. Českoslov. Farm. 1982, 31, 303-307.
 43. Čeladník, M.; Vinšová, J.; Klimešová, V.; Waisser, K.; Palát, K.; Odlerová, Ž.: Antituberkulotika. XXVIII. Funkční deriváty kyseliny 4,4-thiodipyridyl-2,2-dikarboxylové a jejich 1,1-dioxidy. Českoslov. Farm. 1983, 32, 97-102.
 44. Palát, K.; Čeladník, M.; Dvořáčková, D.; Kubala, E.: Antituberkulotika XXIX. Funkční deriváty kyseliny 2-methyl-5-jodisonikotinové. Českoslov. Farm. 1983, 32, 275-278.
 45. Waisser, K.; Čeladník, M.; Palát, K.; Odlerová. Ž., Bartoš, F.; Dršata, J.: Quantitative Struktur-Wirkungs-Analyse der Thiobenzamide. Pharmazie 1983, 38, 874-876.
 46. Palát, K.; Vontor, T.; Čeladník, M.; Hanuš, V.: Preparation of a partially hydrogenated dibenzo[c,h][1,2,6,7]tetrazecine and its pyridine analogue. Collect. Czech. Chem. Commun. 1984, 49, 1409-1411.
 47. Vontor, T.; Palát, K.; Oswald, J.; Odlerová, Ž.: Antituberkulotika. XXXII. Funkční deriváty 5-methyl-2-pyrazinkarboxylové kyseliny. Českoslov. Farm. 1985, 34, 74-78.
 48. Vontor, T.; Palát, K.; Odlerová, Ž.: Antituberkulotika. XXXIV. Funkční deriváty 6-methyl-2-pyrazinkarboxylové kyseliny.Českoslov. Farm. 1985, 34, 441-442.
 49. Vontor, T.; Palát, K.; Odlerová, Ž.: Antituberkulotika. XXXIII. Funkční deriváty 3 alkyl-2-pyrazinkarboxylové kyseliny. Českoslov. Farm. 1986, 35, 162-167.
 50. Hartl, J.; Palát, K.; Pečman, V.; Odlerová, Ž.: Antituberkulotika XXXVIII. Amidy a N alkylamidy 2-alkoxy-4-pyridinkarboxylových kyselin. Českoslov. Farm. 1986, 35, 322-324.
 51. Vontor, T.; Palát, K.; Odlerová, Ž.: Antituberkulotika. XLI. Funkční deriváty 5 alkyl-2 pyrazinkarboxylové kyseliny. Českoslov. Farm. 1987, 36, 277-280.
 52. Vontor, T.; Palát, K.; Daněk, J.: Anthelmintika I. 1-Pyrazinyl-3-alkoxykarbonylguanidiny. Českoslov. Farm. 1988, 37, 29-31.
 53. Vontor, T.; Palát, K.; Lyčka, A.: Homolytic carbamoylation and alkoxycarbonylation of 2 aminopyrazine. Collect. Czech. Chem. Commun. 1989, 54, 1306-1310.
 54. Dlabal, K.; Palát, K.; Macháček, M.; Odlerová, Ž.: Antituberkulotika LII. Na jádrech substituované dipyrazinylsulfidy. Českoslov. Farm. 1990, 39, 210-214.
 55. Vontor, T.; Palát, K.; Daněk, J.; Lyčka, A.: Anthelmintika. II. Substitutované anilidy a thioanilidy kyseliny 2-pyrazinkarboxylové. Českoslov. Farm. 1989, 38, 393-397.
 56. Dlabal, K.; Palát, K.; Macháček, M.; Odlerová, Ž.: Antituberkulotika LIII. Na jádrech substituované dipyrazinylsulfidy, S-pyrazinylestery, 2-pyrazinkarbothiové kyseliny a dipyrazinylsulfony. Farm. Obzor 1990, 59, 249-256.
 57. Dlabal, K.; Palát, K.; Lyčka, A.; Odlerová, Ž.: Synthesis and proton and carbon-13 NMR spectra of sulfur derivatives of pyrazine derived from amidation product of 2-chloropyrazine and 6-chloro-2-pyrazinecarbonitrile. Tuberculostatic activity. Collect. Czech. Chem. Commun. 1990, 55, 2493-2501.
 58. Dlabal, K.; Palát, K.; Macháček, M.; Odlerová, Ž.: Antituberkulotika LIV. 3-Alkyl (resp. aryl)-thio-2,5-pyrazindikarboxamidy. Českoslov. Farm. 1991, 40, 152-155.
Autorský kolektiv 2. vydání kompendia Chemická léčiva. Zleva: M. Čeladník, K. Palát, B. Melichar, L. Kňažko, J. Sova (foto: Archiv Českého farmaceutického muzea)

 


Patenty

 1. Palát, K.; Borovanský, A.; Sova, J.: Method of manufacturing pharmacodynamically effective basic esters of alkoxy substituted mono- and diphenyl carbamic acids. US 2933519, 1960-04-19 [online]. © FreePatentsOnline.com. [cit. 2010-01-19].
  Dostupné z URL:
  http://www.freepatentsonline.com/2933519.pdf
 2. Sekera, A.; Palát, K.; Vrba, Č.: Způsob přípravy nových farmakodynamicky účinných basických esterů substituovaných difenylkarbamidových kyselin. CS 107656, 1963-06-15 [online]. © Úřad pro patenty a vynálezy [cit. 2010-01-19].
  Dostupné z URL:
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/107/107656.pdf
 3. Nováček, L.; Palát, k.; Čeladník, M.: Způsob přípravy 5-chlor-2-kyanpyrazinu. CS 142025, 1971 07-15 [online]. © Úřad pro patenty a vynálezy [cit. 2010-01-19].
  Dostupné z URL:
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/142/142025.pdf
 4. Vanžura, J.; Palát, K.; Čeladník, M.; Klimeš, J.; Šmejkal, F.: Léčivo virových infekcí. CS 210383, 1983-07-15 [online]. © Úřad pro patenty a vynálezy [cit. 2010-01-19].
  Dostupné z URL:
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/210/210383.pdf.
 5. Čeladník, M.; Vinšová, J.; Klimešová, V.; Waisser, K.; Palát, K.; Odlerová, Ž.: Deriváty dipyridylsulfidu. CS 221495, 1986-02-15 [online]. © Úřad pro patenty a vynálezy [cit. 2010-01-19].
  Dostupné z URL:
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/221/221495.pdf
 6. Vontor, T.; Palát, K.; Odlerová, Ž.: Deriváty kyseliny 3-alkyl-2-pyrazinkarboxylové. CS 240738, 1987-08-15. [online]. © Úřad pro patenty a vynálezy [cit. 2010-01-19].
  Dostupné z URL:
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/240/240738.pdf
 7. Vontor, T.; Palát, K.; Odlerová, Ž.: Deriváty kyseliny 5-alkyl-2-pyrazinkarboxylové. CS 241299, 1987-09-01. [online]. © Úřad pro patenty a vynálezy [cit. 2010-01-19].
  Dostupné z URL:
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/241/241299.pdfVýzkumné zprávy

 1. Pavlas, M.: Funkční deriváty na jádře halogenované kyseliny isonikotinové jako potenciální antituberkulotika. Dílčí závěrečná výzkumná zpráva. Bratislava: Univerzita Komenského, fakulta farmaceutická, 1968.
 2. Palát, K.; Nováček, L.; Čeladník, M.; Holík, M.; Kubala, E.: Funkční deriváty na jádře substituované kyseliny pyrazinkarboxylové jako potenciální antituberkulotika. Dílčí závěrečná výzkumná zpráva. Bratislava: Univerzita Komenského, fakulta farmaceutická, 1969.
 3. Palát, K.; Čeladník, M.; Nováček, L.; Dvořáčková, D.; Zámocká, J.; Kubala, E.: Funkční deriváty na jádře halogenované kyseliny pikolinové a nikotinové a halogenované a alkylované kyseliny isonikotinové jako potenciální antituberkulotika. Dílčí závěrečná výzkumná zpráva. Bratislava: Univerzita Komenského, fakulta farmaceutická, 1970.
 4. Palát, K.; Waisser, K.; Čeladník, M.; Sova, J.; Odlerová, Ž., Karlíček, R.; Bartoš, F.: Studium kvantitativních vztahů mezi chemickou strukturou a biologickou aktivitou v sérii na jádře substituovaných thiobenzamidů. Dílčí závěrečná výzkumná zpráva. Hradec Králové: Univerzita Karlova, fakulta farmaceutická, 1980.Přehledy a jiné články

 1. Palát, K.; Čeladník, M.: Sulfonamidy. Farmácia 1954, 23, 124-132.
 2. Palát, K., Bloch, J.; Portych, J.: Tuberkulostatika ze skupiny hydrazidů. Farmácia 1958, 27, 8-14.
 3. Nováček, L.; Palát, K.; Čeladník, M.: Chemie pyrazinu. Chem. Listy 1963, 57, 298-328.
 4. Palát, K.: Nové pokroky ve výzkumu penicilinu. Farm. Obzor 1966, 35,161.
 5. Borovanský, A; Palát, K.: K názvosloví chemických sloučenin ČsL 3. Českoslov. Farm. 1970, 19, 370-373.
 6. Květina, J; Palát, K.; Solich, J: Koncepce farmaceutické fakulty University Karlovy v Hradci Králové. Českoslov. Farm. 1971, 20, 241-243.
 7. Palát, K.: Racionalizace a modernizace výuky na farmaceutické fakultě. Univ. Zpr. 1975, č. 6, 20-22.
 8. Waisser, K.; Čeladník, M.; Sova, J.; Palát, K.: Použití HMO výpočtů při vývoji a výzkumu léčiv. Českoslov. Farm. 1977, 26, 51-58.
 9. Solich, J.; Chalabala, M.; Palát, K.; Špringer, V.: A gyógyszerészképzés reformja a Csehozlovák Szocialista Köztársasában (Reforma farmaceutického studia v ČSSR). Gyógyszereszet 1978, 22, 363.
 10. Hartl, J.; Chocholoušová, J.; Palát, K.: Chemoterapeutika zhoubného bujení. Českoslov. Farm. 1978, 27, 260-269.
 11. Květina, J.; Palát, K.; Solich, J.: Pharmazeutisches Studium in der ČSSR und seine letzte Reform. Folia. Pharm Univ. Carol. 1979, 2, 7-28
 12. Kameníková, L.; Palát, K.; Salaš, J.; Vlach, J.: Odraz přestavby výchovně vzdělávací soustavy ČSSR ve farmaceutickém školství. Farm. Obzor 1980, 19, 481.
 13. Palát, K.: Vysokoškolské studium farmacie. Českoslov. Farm. 1981, 30, 1-2.
 14. Palát, K.; Hartl, J., Opletalová, V.: Prekurzory léčiv. Českoslov. Farm., 1981, 30, 116-124.
 15. Palát, K.; Hartl, J.; Dlabal, K.: Stereochemické aspekty některých analgetik morfinového typu. Českoslov. Farm. 1983, 32, 223-229.
 16. Palát, K.; Hartl, J.; Opletalová, V.: Prekurzory léčiv. In: Pokroky ve farmacii 6. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1987, s. 173-303.
 17. Solich, J.; Rusek, V.; Palát, K.; Kameníková, L.; Hálek, L., Jeřábek, V.: Farmaceutické vědy praxi – farmaceutická praxe vědě. Českoslov. Farm. 1987, 36, 49-53.
 18. Semrádová, I.; Palát, K.: Příspěvek k filozofické reflexi farmaceutických oborů. III. Farmaceutická chemie. Českoslov. Farm. 1987, 36(5), 193-197.
 19. Květina, J.; Solich, J.; Palát, K.: Nad 35. výročím osamostatnění československých farmaceutických fakult. Českoslov. Farm. 1988, 37, 385-388.
 20. Opletalová, V.; Palát, K.; Kavánková, H.: Prekursory léčiv v letech 1980 – 1990. Českoslov. Farm. 1992, 41, 17-24.Učebnice a učební texty

 1. Palát, K., Čeladník, M.: Návod k orientaci v odborné farmaceutické literatuře. Brno: Přírodovědecká fakulta, 1952.
 2. Melichar, B.; Sekera, A.; Borovanský, A.; Čeladník, M.; Palát, K.: Vybrané kapitoly z farmaceutické chemie. 1.vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955.
 3. Melichar, B.; Palát, K.; Borovanský, A.: Farmaceutická chemie IV. 1.vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958.
 4. Palát, K.: Laboratorní návody pro cvičení z organické chemie pro farmaceuty. 1. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959.
 5. Melichar, B.; Borovanský, A.; Čeladník, M.; Palát, K.; Dofek, R.: Chemická léčiva. 1. vyd., Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1960.
 6. Melichar, B.; Čeladník, M.; Palát, K.; Kňažko, L.; Nováček, L., Sova, J.: Chemická léčiva. 2. vyd., Praha: Avicenum, 1972.
 7. Palát, K.; Čeladník, M.; Sova, J.: Organická chemie III. 1. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972.
 8. Palát, K.; Čeladník, M.; Sova, J.: Organická chemie I. 1. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974.
 9. Palát, K.; Čeladník, M.; Sova, J.: Organická chemie II. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975.
 10. Čeladník, M.; Palát, K.; Sova, J.; Waisser, K.: Laboratorní cvičení z organické chemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975.
 11. Palát, K.; Čeladník, M.; Sova, J.: Organická chemie III. 2. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978.
 12. Palát, K.; Hartl, J.: Vybrané kapitoly z farmaceutické chemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
 13. Čeladník, M.; Palát, K.; Sova, J.; Waisser, K.: Chemická laboratorní technika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.
 14. Palát, K.; Čeladník, M.; Sova, J.: Organická chemie II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
 15. Čeladník, M.; Palát, K.; Sova, J.; Waisser, K.: Chemická laboratorní technika. 2. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984.
 16. Čeladník, M.; Palát, K.; Sova, J.; Waisser, K.: Laboratorní cvičení z organické chemie. 2. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984.
 17. Melichar, B.; Čeladník, M.; Hartl, J.; Chocholoušová, J.; Kňažko, L.; Nováček, L.; Palát, K.; Sova, J.; Vanžura, J.: Chemická léčiva. 3. přeprac. vyd., Praha: Avicenum, 1987.
 18. Palát, K.; Hartl, J.: Farmaceutická chemie I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990.
 19. Hartl, J.; Palát, K: Farmaceutická chemie IV. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1992.
 20. Hartl, J.; Palát, K.; Doležal, M.; Miletín, M.; Opletalová, V.: Farmaceutická chemie II. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1994.
 21. Hartl, J.; Palát, K.; Doležal, M.; Miletín, M.; Opletalová, V.: Farmaceutická chemie II/1. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1997.
 22. Hartl, J., Palát, K.: Farmaceutická chemie I. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1998.