Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Latina v současné farmaceutické praxi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Jako příklady z ČL 97 můžeme uvést:
Zinci oxidum (ZnO), Carbonei dioxidum (CO2). Místo Silicii dioxidum však ČL 97 používá hlavní název Silica a synonymum Silicium dioxydatum.
3.5. Peroxidy
Názvosloví je obdobné jako u oxidů: T názvy s názvem prvku v nominativu a s adjektivem peroxydatus, a, um;
M názvy s genitivem názvu prvku a nominativem substantiva peroxidum (i, n., peroxid).

VzorecLatinsk nzevesk nzev
H2O2T: Hydrogenium peroxydatum (sL 4)peroxid vodku
M: Hydrogenii peroxidum (L 97)
MgO2T: Magnesium peroxydatum (sL 4)peroxid hoenat
M: Magnesii peroxidum (L 97)

Tab. 21


3.6. Hydroxidy
Názvy hydroxidů se tvoří obdobně jako názvy oxidů. U T názvosloví se k nominativu názvu prvku přidá odpovídající tvar adjektiva hydroxydatus (a, um). Tvoří-li prvek dva hydroxidy, připojí se k názvu u prvku s nižším oxidačním číslem přídavné jméno oxydulatum, s vyšším oxidačním číslem oxydatum.
U M názvů se ke genitivu prvku připojí slovo hydroxidum (i, n.) v nominativu. Rozlišení stupně oxidačního čísla kationtu se provede buď předponou udávající počet OH skupin nebo se stupeň oxidačního čísla naznačí koncovkami kationtu -osi nebo -i.

VzorecLatinsk nzevesk nzev
KOHT: Kalium hydroxydatum (sL 2)hydroxid draseln
Kalium hydrooxydatum (sL 2, syn.)
M: Kalii hydroxidum (L 97)
Fe(OH)2T: Ferrum hydroxydatum oxydulatumhydroxid eleznat
M: Ferri dihydroxidum
Ferrosi hydroxidum
Fe(OH)3T: Ferrum hydroxydatum oxydatumhydroxid elezit
M: Ferri trihydroxidum
Ferri hydroxidum

Tab. 22


3.7. Specifikace názvů
Názvy hydrátů.
Československé lékopisy v názvu neuváděly, o jakou hydrátovou formu jde. M názvy připojují k názvu sloučeniny přídavné jméno hydricus, a, um v odpovídajícím rodě s násobící předponou (hemi-, mono-, sesqui-, di-, tri-, tetra-, tetrahemi- atd.), udávající počet molekul vody v molekule sloučeniny. Zpravidla se nepoužívá označení anhydricus (a, um) pro bezvodé látky.

PedponasliceM nzevesk nzev
hemi-0,5Calcii sulfas hemihydricus (L 97)hemihydrt sranu vpenatho
mono-1Glucosum monohydricum (L 97)monohydrt glukosy
sesqui-1,5Codeini dihydrogenophosphas sesquihydricus (L 97)seskvihydrt dihydrogenkodeiniumfosftu
hepta-7Natrii sulfis heptahydricus (L 97)heptahydrt siiitanu sodnho

Tab. 23


Koncentrace.
U T názvosloví se koncentrace obvykle naznačovala slovy concentratus (a, um) nebo dilutus (a, um). U M názvosloví se připojuje k názvu konkrétní číslo v procentech buď slovně (Ph.Eur.3, např. 35 per centum) nebo symbolem % (ČL 97: 35%) znamenajícím hmotnostní procento.

VzorecLatinsk nzevesk nzev
HClT: Acidum hydrochloricum dilutum (sL 4)kyselina chlorovodkov 10%
M: Acidum hydrochloricum 10%
H2O2T: Solutio hydrogenii peroxydati diluta (sL 4)peroxid vodku 3%
M: Hydrogenii peroxidum 3% (L 97)

Tab. 24


Charakteristická vlastnost.

VzorecM nzevesk nzev
MgOMagnesii oxidum leve (L 97)lehk oxid hoenat
Magnesii oxidum ponderosum (L 97)tk oxid hoenat
C6H14O6Sorbitolum 70% cristallisabile (L 97)sorbitol 70% krystalizujc
Sorbitolum 70% non cristallisabile (L 97)sorbitol 70% nekrystalizujc

Tab. 25


Levis, levis, leve, lehký. Ponderosus, a, um, těžký (od substantiva pondus, eris, n., váha, tíže).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13