Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Latina v současné farmaceutické praxi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10. Europäische Pharmakopöe. Schweizer Ausgabe. Herausgegeben unter Aufsicht des Europarates, 1981.
11. European Pharmacopoeia. Third Edition. Council of Europe, Strasbourg 1996.
12. Český lékopis 1997. (ČL 97). Grada Publishing, Praha 1997.
13. International Nonproprietary Names (INN) for Pharmaceutical Substances. Cummulative List No.9. World Health Organization, Geneva 1996.
14. Standard Terms. Pharmaceutical dosage forms, routes of administration, containers. Council of Europe, Strasbourg , February 1998.
15. Standard terms. Pharmaceutical dosage forms, routes of administration, containers. Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů. Zpracovali: A.Libický a V.Mareš, 1998. (Zasláno Evropské lékopisné komisi.)
16. Kunešová K.: Latina pro farmaceuty. Karolinum, Praha 1998.
17. Československý lékopis. Vydání čtvrté. (ČsL 4). Avicenum, Praha 1987.
18. Škramovský S.: Jak tvoříme chemické názvy. Ústředí Výborů kondicinujících farmaceutů pro Čechy a Moravu, Praha, rok neuveden.
19. Votoček E.: Chemický slovník česko-německo-francouzsko-anglicko-latinský. Česká chemická společnost, Praha 1941.
20. Bláha K., Ferles M., Staněk J. a kolektiv: Nomenklatura organické chemie. Pravidla IUPAš 1979. Academia, Praha 1985.
21. Klikorka J., Hanzlík J. a kolektiv: Názvosloví anorganické chemie. Pravidla 1985. Academia, Praha 1987.
22. Mareš V.: Lékopisná problematika. Názvosloví léčiv. 1.část. Věstník SÚKL 1994, [6], 2-3.
23. Mareš V.: Lékopisná problematika. Názvosloví léčiv. 2.část. Věstník SÚKL 1994, [7], 4-8.
24. Hiršová D.: Chemické názvosloví. Karolinum, Praha 1999.
25. Libický A., Mareš V.: Čes. a slov. Farm. 49, [1], 7-12, 2000.
26. Kábrt J. a kolektiv: Latinsko český slovník. 3.vydání. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1991.
27. Quitt Z., Kucharský P.: Česko-latinský slovník starověké a současné latiny. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1992.
Autoři
Doc. RNDr. Antonín Libický, CSc.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13