Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Latina v současné farmaceutické praxi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 • filum ethyleni polyterephtalici, polyethylentereftalové vlákno.
  7. Složené přípravky a receptura
  Zde pouze připomeneme, že výzvu k činnosti lékárníka lze v latině projevit buď jednotným číslem rozkazovacího způsobu s koncovkou -a (1. konjugace), -e (2. konjugace), -e (3. konjugace) a -i (4. konjugace), obracejícím se přímo na adresáta, nebo neosobním způsobem, 3. osobou konjunktivu přítomného času v trpném rodě. Obě možnosti se někdy kombinují.
  U hromadně vyráběných léčivých přípravků se na obalech nebo v literatuře vyjadřuje složení - název léčivé látky a obsažená dávka - v nominativu.
  Lékařský předpis je uveden pokynem Recipe (Rp.). Jde-li o hromadně vyráběný přípravek, uvede se jeho název a léková forma zpravidla v nominativu a údaje o balení v akusativu.
  Při individuální přípravě jsou dávky složek v akusativu (uvědomíme si, že substantiva středního rodu mají tvar akusativu shodný s tvarem nominativu) a předtím uvedené názvy složek v genitivu. Je přitom třeba respektovat pravidla o tvoření druhého pádu uvedená v 2. části textu. Stejnou pozornost je třeba věnovat i správnému čtení zkratek.
  Jako příklad uvedeme složení prášku určeného k přípravě kloktadla, vyjádřené tradičním a současným mezinárodním způsobem:

  T zpsobsouasn M zpsob
  Rp.Natrii benzoici Rp.Natrii benzoatis
  Natrii hydrogencarboniciNatrii hydrogenocarbonatis
  Natrii chloratiNatrii chloridi
  Natrii perboriciaa 5,0Natrii perboratisaa 5,0
  M.f.pulv.M.f.pulv.

  Tab. 26


  8. Závěr
  Latinská farmaceutická terminologie nese stopy dlouhodobého vývoje a současně je poznamenána nutností vytvářet nové pojmy odpovídající vědeckému rozvoji celého oboru. V rámci omezeného rozsahu této stati nebylo možné probrat do podrobností celé latinské názvosloví, pokusili jsme se však ukázat zásady, jimiž se řídí jeho vznik, uvést příklady dokumentující současný stav a mnohdy i původ jednotlivých slov. Důležité je, aby si uživatel uvědomil správné zacházení s latinskými názvy po gramatické stránce.
  Literatura
  1. Československý lékopis. Vydání první. (ČsL 1). Státní tiskárna, Praha 1947.
  2. Československý lékopis. Vydání druhé. (ČsL 2). Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1954.
  3. Československý lékopis. Vydání třetí. (ČsL 3). Avicenum, Praha 1970.
  4. The British Pharmacopoeia 1932. The General Medical Council, London 1932.
  5. The Pharmacopoeia of the United States of America. (U.S.P. XIII). Track Publishing Company, Easton, PA, 1947.
  6. Nederlandse pharmacopee. Vijfde uitgave. Algemeene Landsdrukkerij, 'S-Gravenhage 1940.
  7. Pharmacopoea internationalis. Editio prima. Organisation mondiale de la santé, Geneve 1951, 1952.
  8. Pharmacopoea internationalis. Editio secunda. Organisation mondiale de la santé, Geneve 1967.
  9. The International Pharmacopoeia. Third Edition. Volume 2. Quality specifications. World Health Organization, Geneva 1981.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13