Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinických studií

 
Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918

1
2
3
4
4. Lékárnické kalendáře, ročníky I-XXXV, Praha 1880-1914, část. Vojenské lékárnictví, 1879- 1918. Archiv oddělení dějin farmacie, UK Praha, Farmaceutické fakulta Hradec Králové
5. Nařízení ministerstva vnitra ze dne 27. května 1911, č. 103 ř.z., o provozování veřejných lékáren a lékáren v ústavech. In.: Lékárnictví, obchod s léčivy a jedy. Československé zdravotnické zákony, díl II. část I., Praha 1938, s. 39-55
6. Pejml, K.: Dějinný vývoj vojenského lékárnictví. Voj. zdrav.Listy, 14, 1938, č. 1. s.49 - 51
7. Pejml, K.: Nástin dějin vojenského lékárnictví v bývalé rakousko-uherské armádě. Voj. zdrav. Listy, 14,1938, č. 2, s. 122 - 124, č. 4, s. 265-268
8. Pejml, K.: Polní lékárna ke konci XVI. Věku. Voj. zdrav. Listy, 13, 1937, č. 5. s. 247 - 250
9. Pejml, K.: České lékárnictví v XVIII. století, Časopis čs. lékárnictva, 49, 1936, č. 11, s. 230-234
10. Pozbyl, K.: Léčiva a léky rakouských vojenských medikamentních norem a Rakouských vojenských lékopisů. Písemná práce k rigoróznímu řízení, FaF UK Bratislava, 1969, 135 s.
11. Rusek, V., Drábek, P., Kučerová, M.,Hanzlíček, Z.: Kapitoly z dějin československé farmacie. SPN Bratislava 1970, s. 91-92
12. Simonett, B.: Římské vojenské nemocnice ve Vindonisse. Měsíčník Ciba 1938, č. 5, s. 128- 129
13. Zákon z 18.12. 1906 č.5 říš. zák.z r.1907 o úpravě lékárnictví. Archiv odděl. dějin. farm., část lékárny, UK Praha, Farmaceutická fakulta Hradec Králové
14. Zdrav-1-3 Lékárnická služba v míru. MNO, Praha IV, 1931, Vojenský historický archiv Praha, fond MNO, IV. odbor, S - II - 4 ; S-V-3
15. Zdravotnické zabezpečení raně feudálního vojska. Voj. zdrav.listy, 34, 1965, s. 40-43
Autor
Doc. PhDr. Karel Král, CSc.
Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

1
2
3
4